BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W BUDYNKU NR 62 WE WSI BOCHLIN W NOWEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM

 

1. Data i miejsce przetargu

Przetarg został przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17

 

2. Oznaczenie nieruchomości

·         Przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 62 we wsi Bochlin, gm. Nowe.

·         Powierzchnia użytkowa lokalu 16,97m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 1/2.

·         Budynek nr 62 we wsi Bochlin zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 197/9 o pow. 0,0810ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Kozielec, rodzaj użytku B – tereny mieszkaniowe.

·         Działka ewidencyjna nr 197/9 została ujawniona w księdze wieczystej nr kw BY1S/00035805/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.

·         w księdze wieczystej nr kw BY1S/00035805/0 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

·         Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 jest Gmina Nowe, a administratorem nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

·         Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu

·     liczba osób dopuszczonych: 1

·     liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza za nieruchomości i informacje o ofertach

·     cena wywoławcza za nieruchomość w czasie przetargu wynosiła: 19 000,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100gr).

·     najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 19 500,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100gr).

 

5. Wynik przetargu

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywca nieruchomości: Pan Radosław Dawicki.

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 15 września 2022 r.

IKS.7125.3.2022.AG