BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,   ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOSCI NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWEM PRZY UL. DŁUGIEJ 4 ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM NEGATYWNYM

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 14 września 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17

 

2. Oznaczenie nieruchomości.

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki, jednostka ewidencyjna: Nowe-Miasto, obręb: Nowe, działka nr 777/1 o pow. 0,0085ha, księga wieczysta nr BY1S/00040062/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu, właściciel: Gmina Nowe.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie obciążają jej długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·     liczba osób dopuszczonych: 0

·     liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza za nieruchomości i informacje o ofertach.

·     cena wywoławcza za nieruchomość w czasie przetargu wynosiła: 58 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100gr),

·     najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak ofert.

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

 

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 14 września 2022 r.

IKS.6840.2.2022.AG