Wszczęto postepowanie na zadanie pn. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryl - III postepowanie.

Dokumnety dotyczące postępowania znajdują się: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe08318f-af5b-49ea-a9c1-1cfc53a7ac9b