HARMONOGRAM

        posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

maj 2023 r.

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

25.05.2023 r. godz. 1000 (Urząd Gminy w Nowem, sala nr 17)

 

Tematy:

1.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz zaopiniowaniem sprawozdania.

2.      Sprawy bieżące.

 

31.05.2023 r. godz. 900 (Urząd Gminy w Nowem, sala nr 17)

 

Tematy:

1.      Podsumowanie kontroli oraz wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

2.      Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

25.05.2023 r. godz. 1245  (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz z prowadzoną przez nie działalnością w roku 2022.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem

i działalności towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2022 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

08.05.2023 r. godz. 800  (posiedzenie wyjazdowe - ocena stanu zrealizowanych remontów urządzeń komunalnych, dróg i urządzeń melioracyjnych. )

 

08.05.2023 r. godz. 1300 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń - ocena stanu zrealizowanych remontów urządzeń komunalnych, dróg i urządzeń melioracyjnych - podsumowanie)

 

 

30.05.2023 r.  godz. 15:00 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń,   sala nr 17)

 

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

 

LVIII sesja Rady Miejskiej w Nowem 31 maja 2023 r. godz. 1300.

Sala posiedzeń, Urząd Gminy Nowe.