WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA I WYDZIERŻAWIENIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki:

 

Nr działki

 

Pow.    w ha

 

Nr KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

 

Opis

 

521/9

0,2370

BY1S/00035059/5

Nowe
Al. 3 Maja

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia z przeznaczeniem pod ustawienie garażu

Nieruchomość zabudowana garażami. Teren Bi – inne tereny zabudowane.

759

0,2940

BY1S/00016893/4

Nowe

Al. 3 Maja

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia z przeznaczeniem pod ustawienie garażu

Nieruchomość zabudowana budynkiem remizy OSP i garażami. Teren Bi – inne tereny zabudowane.

1153/4

0,2504

BY1S/00028839/5

Nowe

ul. Zduńska

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne – ogródek przydomowy

Nieruchomość niezabudowana  zagospodarowana ogródkami przydomowymi .

 

2. Wysokość opłat.

·          Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Nowego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszów za wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych, wprowadza:

o    za wynajęcie gruntu komunalnego przeznaczonego pod ustawienie garażu lub urządzenie miejsca postojowego, którego powierzchnia w umowie nie przekracza 30m2 czynsz miesięczny w wysokości 17,00zł. Terminy zapłaty czynszu w roku podpisania umowy zostaną wskazane w umowie. W kolejnych latach czynsz płatny w dwóch terminach płatności, do 30 maja za miesiące styczeń – czerwiec i 30 września za miesiące lipiec – grudzień;

o    za wydzierżawienie gruntu komunalnego przeznaczonego pod ogródek przydomowy roczną stawkę jednostkową w wysokości 0,20zł/m2. W przypadku, gdy wyliczony czynsz nie przekroczy kwoty 10,00zł należy zastosować czynsz minimalny w wysokości 10,00zł. Termin zapłaty czynszu w roku podpisania umowy zostanie wskazany w umowie. W kolejnych latach czynsz płatny do dnia 30 czerwca każdego roku.

·          Podatek od nieruchomości obciąża osoby korzystające z nieruchomości.

 

3. Zasady aktualizacji opłat.

Zmiana wysokości stawki czynszu określona zarządzeniem Burmistrza Nowego nie będzie stanowiła zmiany umowy. Czynsz w nowym wymiarze będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym najemca zostanie powiadomiony o zmianie jego wysokości.

 

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni

 

 

IKS.6845.28.2021.AG

Nowe, dnia 14 stycznia 2021 r.