WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWE NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·          przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 3 we wsi Mały Komorsk, gm. Nowe,

·          powierzchnia użytkowa lokalu 49,00m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 298/1000,

·          budynek Mały Komorsk 3 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 288/2 o pow. 0,2600ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Mały Komorsk,

·          działka ewidencyjna nr 288/2 ujawniona jest w księdze wieczystej nr kw BY1S/00042964/4 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu,

·          w księdze wieczystej nr kw BY1S/00042964/4 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych,

·          właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 jest Gmina Nowe.

 

2. Opis nieruchomości.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,85m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Lokal wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy) i elektryczną. Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe. Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej; dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa,  tereny rolne oraz tereny komunikacyjne.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości:

·          Na podstawie Uchwały Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców lokal został przeznaczony do sprzedaży.

·          Nieruchomość położona na obszarze nie objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2015, działka nr 288/2 stanowi teren rolny oraz teren zabudowy zagrodowej. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bib.gminanowe.pl.

 

4. Cena za nieruchomość i termin zapłaty:

·          69 000,00zł zw. VAT (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100gr).

·          Nabywca lokalu ma prawo wyboru terminu zapłaty. Istnieje możliwość zapłaty ceny jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży i skorzystania z bonifikaty lub rozłożenia jej na raty.

Cenę można rozłożyć na maksymalnie dziesięć rocznych rat. Pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy, pozostałe dziewięć płatne do 31 marca każdego roku. Niezapłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką.

·          Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, kupującemu przysługuje 25% bonifikata od ceny lokalu, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiści należną cenę sprzedaży.

·          Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania niezapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty, jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup nieruchomości na raty, to niezapłacona część ceny zostanie oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni

 

 

Nowe, dnia 14 stycznia 2022 r.