WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·          przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielolokalowym przy ul. Nowej 7 w Nowem,

·          powierzchnia użytkowa lokalu 33,43m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 12/134,

·          budynek przy ul. Nowej 7 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 547/2 o pow. 0,0134ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe,

·          działka ewidencyjna nr 547/2 ujawniona jest w księdze wieczystej nr kw BY1S/00033029/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu,

·          w księdze wieczystej nr kw BY1S/00033029/2 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych,

·          właścicielem lokalu mieszkalnego nr 7 jest Gmina Nowe.

 

2. Opis nieruchomości.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 33,43m2 składa się z pokoju i kuchni. Powierzchnia przynależna (wspólna) wc i przedpokój o pow. 3,53m2 do wspólnego korzystania z właścicielem lokalu nr 4. Pomieszczenia piwniczne stanowią części wspólne. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Ogrzewanie piecem kaflowym Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, ośrodek zdrowia, szkoła.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości:

·          Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/231/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Nowej 7 w Nowem lokal został przeznaczony do sprzedaży.

·          W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe, działka nr 547/2 zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem B5MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ponadto obowiązują pozostałe ustalenia planu. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl.

 

4. Cena za nieruchomość i termin zapłaty:

·          75 000,00zł zw. VAT (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100gr).

·          Zapłata całej ceny przed podpisaniem umowy notarialnej; w terminie zapłaty wskazanym na fakturze.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni