OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM 

NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU
PRZY RYNKU 10 W NOWEM

 

1. Termin i miejsce przetargu.

28 września 2021 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17).

 

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu, wywoławcza stawka czynszu, wadium, warunki przystąpienia do przetargu.

Lokal użytkowy o pow. 123,12m2 położony na parterze budynku przy Rynku 10 w Nowem. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal składa się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia socjalnego z w.c. Lokal niewyodrębniony, nie posiada własnej księgi wieczystej. Budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 676/1 o pow. 0,0517ha położonej w obrębie Nowe. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00028839/5. Nieruchomości nie obciążają długi. Lokal do dnia 31 grudnia 2020 r. jest przedmiotem umowy najmu. Właścicielem lokalu jest Gmina Nowe, a administratorem Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

 

Wywoławcza stawka czynszu w czasie przetargu

8,00zł/m2 miesięcznie

(słownie: osiem złotych 00/100gr)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 600,00zł (słownie: sześćset złotych 00/100gr) na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 24 września 2021 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny lokalu jest mu znany, oraz że dokonał jego oględzin i zapoznał się z regulaminem przetargu. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania.

Lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, ostatnio mieścił się w nim sklep z artykułami rtv/agd. Wynajmujący wyklucza możliwość ustawienia w lokalu automatów do gier zręcznościowych oraz prowadzenie sprzedaży substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) lub innych substancji działających w sposób podobny. Przystosowanie lokalu do własnych potrzeb w uzgodnieniu z administratorem. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy, a następnie przekształcona w zawartą na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy miesięczny. Najemca powinien rozpocząć prowadzenie działalności w lokalu w terminie dwóch miesięcy od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Wynajmujący dopuszcza możliwość przeprowadzenia remontu podnoszącego wartość użytkową lokalu i rozliczenia poniesionych kosztów przez najemcę w przyszłych czynszach. W przypadku oddania lokalu w podnajem wykluczona zostaje możliwość rozliczenia poczynionych nakładów na zwiększenie wartości użytkowej lokalu w przyszłych czynszach.

 

4. Wysokość opłat, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji czynszu.

Czynsz miesięczny zostanie ustalony w wyniku przetargu i płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Najemca zobowiązany będzie również do pokrywania kosztów zużytej wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości. W przypadku wzrostu cen i usług wysokość czynszu będzie waloryzowana o wysokość określoną średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza możliwa waloryzacja w roku 2022.

 

5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

6. Skład komisji przetargowej:

a) Jerzy Wotkowski – Przewodniczący Komisji Przetargowej

b) Sławomir Filip – Zastępca Przewodniczącego

c) Magdalena Cichowicz – Członek Komisji

d) Leszek Cejrowski – Członek Komisji

e) Marek Tomczak – Członek Komisji

 

7. Z regulaminem przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Nowe można zapoznać się pod adresem strony internetowej http://www.bip.gminanowe.pl/?c=2974 lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pokoju nr 12. Tel. kontaktowy 523337224 lub 523337210.

 

8. Udostępnienie lokalu do oględzin możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu administratorem pod nr tel. 523338814.