WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·          lokal użytkowy w budynku przy Rynku 10 w Nowem;

·          budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 676/1 o pow. 0,0517ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe;

·          dla nieruchomości zabudowanej prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00028839/5;

·          lokal niewyodrębniony, nie posiada własnej księgi wieczystej;

·          właścicielem lokalu użytkowego w budynku przy Rynku 10 jest Gmina Nowe, a administratorem Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

 

2. Opis lokalu przeznaczonego do oddania w najem:

·          lokal użytkowy o powierzchni 123,12m2;

·          lokal położony na parterze;

·          lokal składa się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia socjalnego z w.c.;

·          lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną;

·          brak ogrzewania.

 

3. Sposób zbycia, przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

·          najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

·          umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy, a następnie przekształcona w zawartą na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem wypowiedzenia;

·          lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową, ostatnio mieścił się w nim sklep z artykułami rtv/agd;

·          wynajmujący wyklucza możliwość ustawienia w lokalu automatów do gier zręcznościowych oraz prowadzenie sprzedaży substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) lub innych substancji działających w sposób podobny;

·          przystosowanie lokalu do własnych potrzeb w uzgodnieniu z administratorem;

·          wynajmujący dopuszcza możliwość przeprowadzenia remontu podnoszącego wartość użytkową lokalu i rozliczenia poniesionych kosztów przez najemcę w przyszłych czynszach.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

·          najemca powinien rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

 

5. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego w czasie przetargu:

·          8,00zł/m2 (słownie: osiem złotych 00/100gr)

 

6. Wysokość opłat z tytułu najmu i terminy wnoszenia:

·          czynsz miesięczny ustalony w wyniku przetargu;

·          czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca;

·          najemca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów zużytej wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków;

·          najemca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

·          w przypadku wzrostu cen i usług wysokość czynszu będzie waloryzowana o wysokość określoną średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza możliwa waloryzacja w roku 2022.

 

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

 

 

Nowe, dnia 10 września 2021 r.