Nowe, dnia 02 sierpnia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.108.2021.LC(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na „Demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00zł nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo  Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm., nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art.2 ust.1 pkt.1.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.  

 

2.   Przedmiot zamówienia

1)        przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu i/lub transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) z budynków w Gminie Nowe, w ilości około 100 Mg, z czego:

a)     demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – powierzchnia pokrycia dachowego wynosi około 15,0 Mg;

b)    transport i unieszkodliwienie azbestu – powierzchnia pokrycia dachowego wynosi około 85,0 Mg.

 

KOD CPV – 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu

 

2)        przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.  poz. 779 t.j.).

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.

   poz. 1219 t.j.).

 c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

    (Dz. U. z 2020r. poz. 1680 t.j.).

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 t.j.).

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz.1824).

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

g) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31).

h) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z2020r.poz.1333t.j.).

i)   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

 

3. Zasady wykonywania zamówienia:

   3.1 Wykonawca w ramach ceny oferowanej winien:

a) sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego plan pracy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do  wykonania przedmiotu umowy,

 

b)   zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonanych robót                                     i  zabezpieczenie placu  budowy,

 

c) uporządkować teren po zakończeniu robót oraz zapewnić ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót.

 

d) sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest dla każdej nieruchomości/posesji celem potwierdzenia ilości usuniętego azbestu z danej nieruchomości.

 

UWAGA! Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w danym roku zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utylizowanego odpadu jest dostępny w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5.

 

e) sporządzić i dostarczyć dokument (protokół) potwierdzający odbiór azbestu z każdego obiektu podpisanego przez Wykonawcę, właściciela/współwłaściciela obiektu, przedstawiciela Urzędu Gminy w Nowem, zawierającego m.in. następujące dane: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, datę, powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów.

f) dostarczyć do Zamawiającego potwierdzenie zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu państwowemu inspektorowi budowlanemu, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. - Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

3.2. Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem.

a) Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami termin demontażu pokrycia dachowego z eternitu i/lub jego pakowania, wywozu.

b) Wykonawca niezwłocznie po ustaleniu terminów demontaży i/lub odbiorów odpadów zawierających azbest przekaże Zamawiającemu informację o tych terminach.    

 

3.3. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i/lub odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości lub przedstawiciela właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię  i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, powierzchnię i masę odebranych odpadów, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi, podpis pracownika Urzędu Gminy w Nowem i/lub właściciela/współwłaściciela nieruchomości.

3.4. Wykonanie robót musi polegać również na prawidłowym dokumentowaniu całego procesu. Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela pokrycia dachowego wraz z przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów, w tym karty przekazania odpadu, stwierdzającej zdeponowanie odpadów na specjalistycznym składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem faktycznym wykonanych prac, polegających na demontażu i/lub odbiorze, będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela budynku/współwłaściciela oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający jednocześnie powierzchnię i ilość zdemontowanych i/lub odebranych odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących, z danej posesji będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie. Udokumentowaniem uzyskania efektu rzeczowego jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez przedstawiciela gminy i Wykonawcę.

UWAGA! Wybrany Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 15 000,00 zł netto polegającą na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce „Zamówienia publiczne a Zapytania ofertowe o wartości mniejszej niż 130.000zł”. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

 

6.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

8.   Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5. Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania.

6. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

7. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)           w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b)           w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

9.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)               ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) do dnia 12 sierpnia 2021r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Nowe pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe (w związku z ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Gminy w Nowem w celu złożenia oferty prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 52 33 37 210 lub 52 33 37 250);

2)           składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją:  Oferta na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie zawierających azbest z terenu Gminy Nowe.”

9.       Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

4)   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

2)   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 30 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

3)   Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2021r.

11.         Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00zł, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)   podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)   prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-       gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-       jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-       Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-       Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)    nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   www.bip.gminanowe.pl,

2.   a/a.

Załączniki:

1.   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

2.   Załącznik nr 2 - Wykaz usług;

3.   Załącznik nr 3 - Wzór umowy;

 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Nowego

                                                                                                               Zbigniew Lorkowski[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.