18 czerwca 2021 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt. 1 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/653466f9-d4b0-461b-93d7-a76413abffb2