Nowe, 17 czerwca 2021 r.

 

IKS.271.62.2021.EB (PP)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.:

 REMONT POŁACZONY Z MODERNIZACJĄ PARTERU I PIWNICY PÓŁNOCNEJ CENTRUM KULTURY ZAMEK W NOWEM - wyposażenie”

 

 

            15 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 upłynął termin, w jakim wykonawcy mogli składać oferty na przedmiotowe dostawy. W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem maila do zamawiającego wpłynęły 3 oferty zgodnie z poniższym:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

Uwagi

1.

F.P.H.U „ Arte – bis” Wiesław Mońko

Zajączki Drugie, ul. Główna 160

42 – 160 Krzepice

19.261,80 zł

----

2.

ARMARIUS SYSTEMS

ul. Dworcowa 13

62 – 001 Chludowy

43.890,00 zł

----

3.

Artplex Sławomir Truchan

ul. Kasztanowa 28

16 - 400 Suwałki

23.612,31 zł

-----

 

 

            W toku postepowania zamawiający zmodyfikował treść zapytania. W drodze modyfikacji zmieniono nazwę zadania zgodnie z powyższym.

 

            Podczas badania ofert ustalono, że żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Wobec powyższego jako najkorzystniejszą  ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoą przez  F.P.H.U „ Arte – bis” Wiesław Mońko.

 

BURMISTRZ NOWEGO

/-/ Czesław Woliński