specyfikacja zamówienia

(SZ)

zAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowe

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z pominięciem ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)?– dalej Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł. Wartość przedmiotowego zamówienia ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski nie przekracza 130.000,00 zł

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Roboty budowlane

pn.

„REMONT PARTERU I PIWNICY PÓŁNOCNEJ CENTRUM KULTURY ZAMEK W NOWEM”

Zamówienie realizowane jest w ramach operacji pn.: „REMONT PARTERU I PIWNICY PÓŁNOCNEJ CENTRUM KULTURY ZAMEK W NOWEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W BUDYNKU ZAMKU ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE DZIAŁKI GEODEZYJNEJ NR 672/1” współfinansowanej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

 

 

 

 

Nr postępowania: IKS.271.54.2021.EB (PP)

maj  2021

 

 

 


I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Nowe

ul. plac Św. rocha 5, 86 – 170 nowe

Tel.: 52 3337210

Fax: 52 3328466

NIP: 559-14-26-287

REGON: 092351038

Adres e-mail: sekretariat@gminanowe.pl; nowe@gminanowe.pl

Godziny pracy:

- poniedziałku, środa, czwartek – 7.00 – 15.00;

- wtorek 7.00 – 16.00

- piątek 7.00 – 14.00

II.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina nowe;

2)  administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: agnieszka.stawicka@cbi24.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: IKS.271.54.2021.EB (PP), prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)  posiada Pani/Pan:

a)            na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)            na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)             na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)            prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)  nie przysługuje Pani/Panu:

a)            w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)            prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)            na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.           Postępowanie realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 228/2021 Burmistrza Nowego z 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

2.           Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.           Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.           Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

5.           Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.           Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń parteru i piwnicy północnej Centrum Kultury Zamek w Nowem, w którym będzie umieszczona ekspozycja zamkowa przedmiotów historycznych i zabytkowych w budynku Zamku zlokalizowanym na terenie działki geodezyjnej nr 672/1.

2.           Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.       Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń parteru i piwnicy północnej Centrum Kultury Zamek w Nowem, zgodnie z SZ oraz z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 ( projekt wraz Programem Prac Konserwatorsko - Restauratorskich, przedmiar, rysunki ) do SZ. Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności między projektem, a przedmiarem robót, należy kierować się ilościami podanymi w przedmiarze. Podobnie jeśli chodzi o zakres robót składających się na przedmiot zamówienia. Prace w piwnicy budynku należy wykonać zgodnie z załączonym do dokumentacji technicznej Programem Prac Konserwatorsko – Restauratorskich.  

Zamawiający informuje, że  odstępuje się od montażu krat metalowych do pomieszczenia 1/10 i na klatce schodowej wymienionych w dokumentacji projektowej. 

 

4.      W ramach  zamówienia planuje się:

- renowację ścian, sufitów i posadzek ceglanych i kamiennych w pomieszczeniach piwnicy północnej,

- odnowienie ścian i sufitów pomieszczeń przyziemia,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- remont instalacji wewnętrznych.

 

5.           Wspólny Słownik Zamówień CPV:

·          4543100-8    Roboty renowacyjne,

·           44111400-5 – Farby i okładziny ścienne,

·           45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

·           45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

·           45442100-8 – Roboty malarskie,

·           45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,

6.           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

V.   WIZJA LOKALNA

1.           Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

2.           W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.

VI. PODWYKONAWSTWO

1.           Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.           Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.           Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.           Termin realizacji zamówienia do 15 lipca 2021 r. Za termin realizacji zamówienia uznaje się podpisanie ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu końcowego przedmiotu zamówienia.

2.           Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SZ.

VIII.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)               zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)               uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)               sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00zł.

4)               zdolności technicznej lub zawodowej:

a)     posiada wiedzę i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlana, polegającą na remoncie, rozbudowie, modernizacji obiektu zabytkowego,  o wartości nie mniejszej niż 40.000,00zł netto.

b)     Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia , na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej:

   - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Praw Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

  Wyżej wymienione osoby winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

3.           Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX.           PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.           Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych poniżej:

2.      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

 

X.             OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1.              DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

1.1    Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1.2     Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

·   Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

·   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

1.3  Zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stanowi Załącznik nr 3 (lub inny podmiotowy środek dowodowy) jeżeli dotyczy, potwierdza że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

     - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

     - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

      - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1.5  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnice przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega że nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913).

1.6   Kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót budowlanych, który będzie służył jako dokument pomocniczy dla celów porównawczych.

 

2.              DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

2.1           Dokumenty wymagane od wykonawcy obejmują:

1)                  Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 4 do SZ;

2)          Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami -Załącznik nr 4a do SZ;

3)          Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00zł.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

XI.    POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.           Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.           W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3.           Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SZ.

4.           Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.           Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.           Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.           W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1.1 SZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

3.           Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

XIII.      SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.           Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem maila.

2.           Ofertę wraz z wymaganymi w SZ dokumentami składa się pisemnie.

3.           Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)               w zakresie proceduralnym:

EDYTA BRZOSKOWSKA , tel. 52 3337250; e-mail: fundusze@gminanowe.pl;

2)               w zakresie merytorycznym:

MARCIN MALISZEWSKI, tel. 52 3337232; e-mail:inwestycje@gminanowe.pl

10. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

11.       Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień i opublikuje je na stronie http://bip.gminanowe.pl/.

12. Zamawiający przed terminem składania ofert może zmienić treść SZ. Informacje o zmianie zostanie również opublikowana na stronie http://bip.gminanowe.pl/.

Wykonawcy zainteresowani uzyskaniem przedmiotowego zamówienia powinni na bieżąco śledzić stronę http://bip.gminanowe.pl/.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.           Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.           Treść oferty musi odpowiadać treści SZ.

3.           Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)               Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SZ;

2)               dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4.           Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

5.           Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.           Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.           Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.           Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym dokumencie, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

9.           Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

10.      Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

11.        Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12.   Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony przedmiar – kosztorys ofertowy, którzy posłuży zamawiającemu do celów porównawczych.

13.   Oferty składane wspólnie:

a)     Wykonawcy składający wspólnie ofertę ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy;

b)     Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;

c)      Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje i korespondencje;

d)      Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

·  dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna we własnym imieniu;

·  dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

·   przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

XV.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.            Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SZ.

2.            Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SZ.

3.            Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.            Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.            Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.            Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

7.            Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć[1]. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)    poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)    wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)    wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)    wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XVII.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.           Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

XVIII.   SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.           Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 09:30.

2.           Ofertę należy złożyć do siedziby zamawiającego – Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 NOWE. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

3.           Otwarcie ofert następ w dniu  17 maja 2021 r. o godzinie 10:00.

4.           Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego. .

5.           Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni się na stronie internetowej http://bip.gminanowe.pl/  informacje o:

1)    nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)    cenach  zawartych w ofertach.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)                Cena (C) – waga kryterium 60 %;

2)                Gwarancja ( G ) – waga kryterium 40 %.

 

2.            Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)               Cena (C) – waga 60 %

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 %

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a)     Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b)     Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)               Gwarancja – waga 40 %

Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.

Wykonawca, który zaoferuje 2 letni okres gwarancji w kryterium Gwarancja otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje 3 letni okres gwarancji w kryterium Gwarancja otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje 4 letni okres gwarancji w kryterium Gwarancja otrzyma 20 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje 5 letni  i dłuższy niż 5 lat okres gwarancji w kryterium Gwarancja otrzyma 40 pkt.

 

3.           Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.           W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.           Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1.          W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.          Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.       Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu podział kosztów realizacji zamówienia według podziału kosztów ujętych harmonogramie rzeczowo – finansowym wniosku o dofinansowanie inwestycji/operacji w ramach PROW. 

XXI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

2.           Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SZ.

3.           Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.           Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1  Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3   Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy.

Załącznik nr 4, 4a   Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób.

Załącznik nr 5   Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 6   Wzór umowy.

 

 

 

 

 

                                                                                    Zastępca Burmistrza Nowego

 

 

                                                                                        Zbigniew Lorkowski