Nowe, dnia 16 kwietnia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.36.2021.AG(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pn: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00zł nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo  Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm., nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art.2 ust.1 pkt.1.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.  

 

2.   Przedmiot zamówienia

1)        przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oznakowania poziomowego cienkowarstwowego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe:

a)     w ilości nie większej niż 350,00 m2, w tym odnowienie i wymalowanie znaków typu: P-10 (przejście dla pieszych), P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania się- stop), P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów), P-18 (stanowisko postojowe), a także innych znaków wskazanych przez Zamawiającego,

b)    w ilości nie większej niż 130,00m2, to jest odnowienie znaków typu P-24 (miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) wraz ze znakiem typu P-18 lub P-20 oraz odnowieniem powierzchni tego miejsca w kolorze niebieskim; 

2)        przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·          45233221-4 Malowanie nawierzchni,

·           45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów; 

     3)  opis przedmiotu zamówienia:

a)  zakres usługi:

-    prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

-    przygotowanie i dostarczenie materiałów,

-    oczyszczenie podłoża, przedoznakowanie,

-    naniesienie powłoki znaków na nawierzchnie drogi (odnowienie znaków),

-    ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

-    zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu,

b)  wykonane oznakowanie poziome musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (Dz.U. z 2003r. poz.2181);

3.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że nadal wykonuje minimum 1 usługę obejmującą swym zakresem zadania tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz usług i dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wyżej wymienionego wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy.

2)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna kwotę 20 000,00zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 20 000,00zł brutto.

 

 

4.   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce „Zamówienia publiczne a Zapytania ofertowe o wartości mniejszej niż 130.000zł”. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

6.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7.   Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz usług ( według wzoru, który stanowi załącznik nr 2) oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 20 000,00zł brutto.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania.

4. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)           w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b)           w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 22 kwietnia 2021r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Nowe pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe (w związku z ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Gminy w Nowem w celu złożenia oferty prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 52 33 37 210 lub 52 33 37 250);

2)     składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”.

9.  Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

4)   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

2)   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

3)   termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021r.

11.         Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)   podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)   prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-       gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-       jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-       Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-       Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)    nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

                                                                                                Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                      Zbigniew Lorkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   wg rozdzielnika,

2.   www.bip.gminanowe.pl,

3.   a/a.

Załączniki:

1.   Formularz ofertowy;

2.   Wykaz usług;

3.   Wzór umowy.[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.