Nowe, dnia 1 kwietnia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.19.2020.EB

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowa budynku wielorodzinnego na Dolnych Morgach 27”.

 

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

z 31 marca 2021 r.

 

 

            Zamawiający 31 marca 2021 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej
w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ofercie Nr 2 złożonej przez:

 

Spółdzielnię Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”

ul. 11 Listopada 26

82-500 Kwidzyn

przyznał 95,52 punktów.

 

W toku postępowania, po ponownej analizie dokumentów, Zamawiający ustalił, że Spółdzielnia RODŁO nie wyraziła zgodny na wydłużenie terminu związania ofertą ( wniosek Zamawiającego z 8 marca 2021 r.). Ponadto Spółdzielnia RODŁO nie wydłużyła terminu ważności wadium. Wykonawca pierwotnie wniósł wadium w postaci gwarancji bankowej wadialnej, która obowiązywała do 19 marca 2021r.

 

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że oferta złożona przez

 

 Spółdzielnię Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”

ul. 11 Listopada 26

82-500 Kwidzyn

 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) i 7b) Prawa zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2014r.( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm).

 

      Powyższe nie ma wpływu na wynik postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Burmistrz Nowego

 

                                                                                                   Czesław Woliński