Nowe, dnia 31 marca 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.19.2020.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowa budynku wielorodzinnego na Dolnych Morgach 27”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.              łączna cena ofertowa brutto = 60% i okres gwarancji jakości = 40%. Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Zakładu Remontowo- Budowlanego

REM-BUD Sp.j.

Matczyński, Kosiński

Ul. Dąbrowskiego 15

86-300 Grudziądz

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej brutto (60 pkt) i okresu gwarancji jakości (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

 

Zestawienie przyznanej punktacji:

 

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach ceny ofert

Łączna punktacja

kryterium: cena

kryterium: okres gwarancji jakości

1.

REMBUD Krzysztof Paziewski,

ul. Kopernika 3

82-500 Kwidzyn

56,86

40

96,86

2.

Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”

Ul. 11 Listopada 26

82-500 Kwidzyn

55,52

40

95,52

3.

REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski

Mały Rudnik 5A

86-300 Grudziądz

48,78

40

88,78

4.

Zakład Remontowo -Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński

Ul. Dąbrowskiego 15

8-300 Grudziądz

60

40

100,00

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                                 Czesław Woliński