Nowe, dnia 22 lutego 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.7.2021.MC(PP)

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2021r.

 

       Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00zł.

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

PGP GEOPREX s.c.

St. Górnikiewicz, L. Górnikiewicz Karwowska, W. Karwowski

Ul. Kościuszki 27

85 - 079 Bydgoszcz

 

                                                          UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

PGP GEOPREX s.c.

St. Górnikiewicz, L. Górnikiewicz Karwowska, W. Karwowski

Ul. Kościuszki 27

85 - 079 Bydgoszcz

 

114 267,00 zł

100 pkt.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Nowego

 

                                                                                                                    Czesław Woliński