Nowe, dnia 05 lutego 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.7.2021.MC(PP)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2021 roku.”

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt.8.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.   

 

2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne dla wykonania zadania pn.: „Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2021 roku.”

 

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1. 71354000-4 – Usługi sporządzania map

2. 71355000-1 – Usługi pomiarowe

3. 71510000-6 – Usługi badania terenu

4. 71354300-7 – Usługi badań kontrolnych

 

3. Zakres prac wraz z przewidywana ilością usług w ciągu roku:

1. Podział nieruchomości:

a) podział 1 działki na maksymalnie 3 nowe działki (należy wskazać cenę za jedną nowowydzieloną działkę; do szacunku przyjąć 5 zleceń na podział 1 działki na trzy nowe),

b) podział 1 działki na większą ilość działek niż 3 nowe działki [należy wskazać cenę za kolejną jedną działkę (od czwartej); do szacunku przyjąć 3 zlecenia na podział 1 działki na 10 nowych].

Zlecenie jednostkowe należy zrealizować w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jednostkowego jest przekazanie Zamawiającemu mapy z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych (w ilości wskazanej w zleceniu) oraz protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości.

 

* UWAGA: W cenie podziału nieruchomości należy uwzględnić wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem podziału, w tym uwzględnić koszt ustalenia / wznowienia punktów granicznych.

Przykład:  Ustalając wynagrodzenie za zlecenie podziału 1 działki na 10 nowych należy przyjąć wynagrodzenie za 3 działki z punktu a) oraz za 7 działek z punktu b).

 

2. Wznowienie / okazanie znaków granicznych:

a) za pierwszy punkt (szacunkowo 2 zlecenia),

b) za każdy następny punkt (szacunkowo 4 zlecenia),

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest okazanie Zamawiającemu punktów w terenie.

 

* UWAGA: Przykład: Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wznowienia / okazania znaków granicznych na 10 punktów należy przyjąć wynagrodzenie za pierwszy punkt z punktu a) oraz za 9 następnych punktów z punktu b).

 

3. Rozgraniczenie nieruchomości:

a) za pierwszy punkt (szacunkowo 2 zlecenia),

b) za każdy następny punkt (szacunkowo 4 zlecenia),

w terminie 35 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu kserokopii protokołu i szkicu granicznego przyjętego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej.

 

* UWAGA: Przykład: Ustalając wysokość wynagrodzenia za zlecenie rozgraniczenia nieruchomości, w którym ustalono położenie 10 punktów granicznych należy przyjąć wynagrodzenie za pierwszy punkt z punktu a) oraz za 9 następnych punktów z punktu b).

 

4. Wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym – za 1 postępowanie rozgraniczeniowe (szacunkowo 4 zlecenia), w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu oceny.

 

5. Aktualizacja danych ewidencji gruntów – za działkę (szacunkowo 3 zlecenia), w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji umożliwiającej złożenie stosownego wniosku w starostwie powiatowym.

 

6. Badanie Ksiąg Wieczystych w celu sprostowania wpisów w dziale I wraz z wyciągiem z wykazu zmian gruntowych – za Księgę Wieczystą (szacunkowo 3 zlecenia), w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji umożliwiającej złożenie stosownego wniosku w sądzie.

 

7. Badanie Ksiąg Wieczystych wraz z dokumentami do zasiedzenia – za Księgę Wieczystą (szacunkowo 3 zlecenia) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o zasiedzenie.

 

8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku – za obiekt (szacunkowo 1 zlecenie) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji.

 

9. Sporządzenie mapy do celów projektowych w 2 egzemplarzach w formie papierowej i na nośniku elektronicznym /plik dwg/ dla inwestycji powierzchniowych:

a) do 1 hektara (szacunkowo 3 zlecenia),

b) za każdy następny hektar (szacunkowo 3 zlecenia),

w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu map.

 

* UWAGA: Przykład: Ustalając wysokość wynagrodzenia za zlecenie sporządzenia mapy do celów projektowych o powierzchni

 

10. Sporządzenie mapy do celów projektowych w 2 egzemplarzach w formie papierowej i na nośniku elektronicznym /plik dwg/ dla inwestycji liniowych:

a) do 1 kilometra (szacunkowo 3 zlecenia),

b) za każdy następny kilometr (szacunkowo 3 zlecenia),

w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zakończeniem realizacji zlecenia jest przekazanie Zamawiającemu map.

 

* UWAGA: Przykład: Ustalając wysokość wynagrodzenia za zlecenie sporządzenia mapy do celów projektowych dla inwestycji o długości 3 km należy przyjąć wynagrodzenie za 1 kilometr z punktu a) oraz za 2 kilometry z punktu b).

 

Uwaga ! Ilość prac geodezyjnych określonych w formularzu  ofertowym jest ilością szacunkową i jako taka nie będzie mogła stanowić podstawy do wnoszenia przez wybranego Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości zleceń faktycznie dokonanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Przedstawione ilości usług podano w celu weryfikacji i porównania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych prac.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usług dla 3 różnych jednostek samorządu terytorialnego (np. powiaty, gminy, samorząd województwa), z czego każda obejmowała okres nie krótszy niż 12 miesięcy, obejmujących swym zakresem zadania tożsame z przedmiotem zamówienia wykonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 20 000,00zł brutto. Ocena spełnienia tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (Wykaz usług) i dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert.

 

5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

6. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5) Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

 

7. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

8. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym.

4. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz usług, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu w ostatnich trzech latach prac geodezyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6. Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania.

7. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

8. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

 

9. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 15 lutego 2021r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Nowe pok. nr 5 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe.

2. Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: „Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2021 roku.”

 

10. Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%).

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

3. Sposób obliczania kryterium - według wzoru:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x waga

cena badanej oferty

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert.

 

11. Umowa i termin realizacji zamówienia

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

2. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

 

12. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9. w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Nowego

 

                                                                                                      Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Wykonawcy

3. Wzór umowy

4. Wykaz wykonanych usług[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.