Nowe, dnia 13 stycznia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.202.2020.MC(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych                         i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem w roku 2021”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

PARTNER KLEKS Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 7

87-100 Toruń

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

Partner PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

53 579,40 zł

86,01 pkt.

2.

PARTNER KLEKS Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 7

87-100 Toruń

46 085,45 zł

100,00 pkt.

3.

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

55 039,30 zł

83,73 pkt.

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

Zgodnie ust.10 pkt 2 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 13 stycznia 2021r.

 

 

 

 

                                                                                                                              Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                   Zbigniew Lorkowski