Nowe, dnia 12 stycznia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.199.2020.MC(PP)

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji „Budowę drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części działki nr 104.” o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena (Pc) zl brutto

Punktacja

1

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

24 600,00zł

100,00pkt

2

Biuro Inżynierii Drogowej BID spółka cywilna, Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek

Ul. Strusia 17

85-447 Bydgoszcz

45 387,00zł

 

54,20pkt

3

Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk,

Ul. Sikorskiego 11,

86-300 Grudziądz

39 360,00zł

62,50pkt.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Nowego

 

 

                                                                                                         Zbigniew Lorkowski