Nowe, dnia 28 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.219.2020.MC(PP)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej                      i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2021 roku”.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt.8.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.   

 

2.   Przedmiot zamówienia

1)   Przedmiotem zamówienia są usługi dla zadania pn.: ”Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2021 roku” polegające na: 

a)  miejscowym (punktowym) układaniu warstwy wbudowywanego kruszywa, zasypywaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem, wyrównywaniem oraz zagęszczaniem kruszywa na naprawianych odcinkach dróg,

b)  ciągłym rozkładaniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka drogi (mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg przy użyciu sprzętu mechanicznego).

2) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

·          45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

3)  Opis przedmiotu zamówienia:

a)  podstawowym kruszywem wykorzystywanym przy wykonywaniu niniejszej usługi jest tłuczeń i gruz budowlany, będący w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w miarę możliwości dostarczy w/w kruszywo w rejon naprawy dróg. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane wyżej kruszywo z terenu gminnego składowiska odpadów w Milewie w rejon naprawy dróg,

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania dróg objętych przedmiotem zamówienia, regulowania ilości wykorzystywanego kruszywa i sposobu naprawy wskazanej drogi                              z uwzględnieniem występujących warunków i uszkodzeń drogi. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonać polecenia Zamawiającego maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,

c)  prace należy wykonywać z należytą starannością, obowiązującymi normami                                              i doświadczeniem Wykonawcy,

d)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu usługi,

e)  rozliczenia za wykonane prace będą następować według określonych w formularzu ofertowym stawek godzinowych pracy pracowników i sprzętu,

f)    karty pracy sprzętu i pracowników (wzór stanowi załącznik nr 1a i 1b do umowy) są przekazywane do Zamawiającego co trzy miesiące. Karty pracy sprzętu, materiału powierzonego i pracowników z wyszczególnieniem drogi, na której odbywała się naprawa muszą być potwierdzone przez pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe lub sołtysa wsi na terenie, w której odbywała się naprawa dróg w terminie do 7 dni kalendarzowych,

g) Wykonawca na podstawie potwierdzonych kart pracy wystawia fakturę za wykonane prace w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w/w kart przez Zamawiającego,

h) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny będzie Wykonawca,

i)   osoby upoważnione do wydawania i/lub zatwierdzania zleceń zostaną wskazane w umowie;

4)   Szacowana ilość godzin pracy pracowników i pracy sprzętu w okresie obowiązywania umowy:

a)   równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa- około 300 godzin,

b)   walec samojezdny o masie min. 7 ton - około 280 godzin,

c)   koparko- ładowarka- około 300 godzin,

d)   usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton- około 400 godzin,

e)   pracownik- około 200 godzin.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług utrzymania dróg. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu dróg gruntowych i/lub z kruszyw.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2)   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/urządzeniami/zapleczem:

-        Równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa - minimum 1 sztuka;

-        Walec samojezdny o masie min. 7 ton – minimum 1 sztuka;

-        Koparko-ładowarka – minimum 1 sztuka;

-        Samochód ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton, konieczny do transportu sypkich materiałów budowlanych – minimum 1 sztuka.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

3)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 50 000,00 zł brutto.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną ze świadczeniem usług w zakresie naprawy dróg z minimalną suma gwarancyjną 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100gr).

 

 

4.   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

 

6.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

7.   Sposób przygotowania oferty

1)   ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

4)   do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, wypełniony wykaz wykonanych usług oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę OC w zakresie prowadzonej działalności.

5)   w przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

6)   cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

7)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

8)   cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

9)   Wykonawca oblicza wynagrodzenie za utrzymanie gruntowych dróg jako iloczyn cen jednostkowych sprzętu lub pracowników i godzin pracy sprzętu lub pracowników

 

8.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 05 stycznia 2021r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowe pok. nr 5 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe;

2)     Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2021 roku”.

 

9.  Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   Sposób obliczania kryterium - według wzoru:

 

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x waga

cena badanej oferty

 

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

2)   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

3)   Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 17.12.2021r.

 

 11.Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Nowego

 

                                                                                    Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   www.bip.gminanowe.pl,

2.   a/a.

 

Załączniki:

1.   Formularz ofertowy;

2.   Wykaz wykonanych usług;

3.   Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych;

4.   Wzór umowy.[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.