Nowe, dnia 23 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.200.2020.MC                    

                                                                                                 

                                                                 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

                                                                                                           

 

         Na podstawie ust.4 zapytania ofertowego z dnia 15.12.2020r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 184,185 oraz dz. nr 192.”  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z ust.4 ww. zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  21.12.2020r. dla zadania:

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 184,185 oraz dz. nr 192.”  

 

 

 

Pytanie nr 1 ”W odniesieniu do obu zapytań ofertowych dot. dokumentacji projektowej dla dróg w m. Rychławy, proszę o podanie informacji po ile podziałów geodezyjnych planują Państwo dla każdego z zadań. Informacja ta jest niezbędna dla przedstawienia konkurencyjnej oferty.”

 

Ad.1 Proszę o przyjęcie do wyceny jednostkową cenę za podział trzech działek na pół, które w trakcie realizacji będą przemnożone przez rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału.

W załączeniu przedstawiono poglądową mapę z planowanym przebiegiem drogi.

 

 

                                                                                                           Burmistrz Nowego

                                                                                                           Czesław Woliński