Nowe, dnia 23 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.199.2020.MC                    

                                                                                                 

                                                                 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

                                                                                                           

 

         Na podstawie ust.4 zapytania ofertowego z dnia 15.12.2020r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 104.”  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z ust.4 ww. zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  21.12.2020r. dla zadania:

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 104.”  

 

 

Pytanie nr 1 „W odniesieniu do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 104”, proszę o sprecyzowanie działek ewidencyjnych, na których planuje się 650mb drogi, ponieważ zgodnie z ewidencją, działka nr 104 posiada wymiary ok. 168 x 33 m.”

 

Ad.1 Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie doprecyzowuje, że działka nr 104, na której planuje się 650mb drogi znajduje się w miejscowości Rychława, obręb ewidencyjny Twarda Góra.

 

Pytanie nr 2 ”W odniesieniu do obu zapytań ofertowych dot. dokumentacji projektowej dla dróg w m. Rychławy, proszę o podanie informacji po ile podziałów geodezyjnych planują Państwo dla każdego z zadań. Informacja ta jest niezbędna dla przedstawienia konkurencyjnej oferty.”

 

Ad.2 Proszę o przyjęcie do wyceny jednostkową cenę za podział jednej działki na pół, która w trakcie realizacji będzie przemnożona przez rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału.

W załączeniu przedstawiono poglądową mapę z planowanym przebiegiem drogi.

 

                                                                                                           Burmistrz Nowego

                                                                                                           Czesław Woliński