Nowe, dnia 24 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.183.2020.MC(PP)

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji „Przebudowę ulicy Sportowej w Nowem.” o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena (Pc) zl brutto

Punktacja

1

NEOX Sp.z o.o.,

Ul. Wały Piastowskie 1/150B,

80-855 Gdańsk

29 704,50zł

49,69pkt.

2

Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk,

Ul. Sikorskiego 11,

86-300 Grudziądz

15 493,00zł

95,27pkt.

3

„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.

Ul. Maślana 8/10,

87-800 Włocławek

94 710,00zł

15,58pkt.

4

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.,

Aleja Grunwaldzka 56/202,

80-241 Gdańsk

14 760,00zł

100,00pkt.

5

FRAGMENT INZYNIERIA DROGOWA Agnieszka Kwitowska,

Os. Kazimierza WLK.5A/3,

62-200 Gniezno

34 221,06zł

43,13pkt.

6

ZAKLAD USŁUGOWO- PROJEKTOWY” PROJEKT”

Wojciech Zawadziński

Ul. Piłsudskiego 91,

86-300 Grudziądz

36 900,00zł

40,00pkt.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

 

                                                                 Czesław Woliński