Nowe, dnia 22 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.152.2020.MC(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

PHU GAST-EKO MARCIN SIWAK

Ul. Frąckowskiego 5/16

76-200 Słupsk

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

PHU GAST-EKO MARCIN SIWAK

Ul. Frąckowskiego 5/16,

76-200 Słupsk

91 610,40zł

100 pkt

2.

MASTERS RUBBER CICHOPEK ROMAN

Ul. Fryderyka Chopina 38/16,

41-400 Mysłowice

96 997,80zł

94,45 pkt.

3.

NOVUM Sp. z o.o., Spółka komandytowa,

Ul. Bolesława Chrobrego 1,

12-100 Szczytno

123 000,00zł

74,48 pkt.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust.10 pkt.1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 22 września 2020r.

 

 

 

 

                                                                                     Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                      Czesław Woliński