Nowe, dnia 10 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.152.2020.MC(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Wymiana nawierzchni placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem.”

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843, nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.   

2.   Przedmiot zamówienia

1)   Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem.

2)   Stan istniejący:

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem zlokalizowany jest plac zabaw wybudowany w 2012 roku w ramach programu „RADOSNA SZKOLA”. Plac zabaw pokryty jest bezpieczną nawierzchnią składającą się z płyt gumowych. W skutek intensywnego użytkowania nawierzchnia jest zużyta technicznie. Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 240m2, w tym 124m2 o grubości 90mm oraz 116m2 o grubości 70mm. Powierzchnia syntetyczna ścieżki: 50m2 o grubości 40mm. Na placu zabaw zamontowane są następujące urządzenia zabawowe: zestaw wieżowy ze zjeżdżalniami, przeplotnia globus, zestaw wielofunkcyjny – huśtawka z drabinkami i ścianką wspinaczkową, urządzenie wielofunkcyjne/ wspinaczkowe, karuzela i przeplotnia kołowa.

3)   Zakres prac:

·          Demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz nawierzchni syntetycznej ze ścieżki wraz z utylizacja/ recyklingiem.

·          Ewentualna niwelacja podbudowy wynikająca z uszkodzeń podczas demontażu nawierzchni.

·          W zależności od przyjętej technologii ewentualny demontaż i ponowny montaż istniejących na placu urządzeń zabawowych.

·          Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej, wylewanej bezspoinowo, przepuszczalnej dla wody. Nawierzchnia wykonana z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM (minimalna grubość warstwy wierzchniej 10mm lub większa, w zależności od przyjętej technologii wybranego producenta).

·          Plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna 124m2 o grubości 90mm oraz 116m2 o grubości 70mm. Kolor nawierzchni bezpiecznej – RAL 2011 (pomarańczowy), barwiony w masie. Ścieżka – istniejąca nawierzchnia o powierzchni 50m2 o grubości nawierzchni bezpiecznej 40mm. Kolor nawierzchni bezpiecznej – RAL 5003(niebieski), barwiony w masie. Rozmieszczenie i grubość obszarów nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i na ścieżce przedstawiona została na rysunku – bez zmian. Zastosowane nawierzchnie bezpieczne powinny spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące amortyzacji w strefach upadku wyznaczonych dla istniejących urządzeń. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować odpowiednie spadki.

·          Uporządkowanie terenu po zakończeniu pracy.

 

Z uwagi na lokalizację placu zabaw na terenie szkoły, miejsce wykonywanych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności przed dostępem dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Zastosowane nawierzchnie winny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje właściwości użytkowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

4)    Informacje i materiały pomocnicze:

·          Projekt techniczny „Plac zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „RADOSNA SZKOLA dla uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 w Nowem” im. Arkadego Fiedlera przy ul. Myśliwskiej 2b w Nowem, opracowany przez Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder z siedziba w Grudziądzu;

·          Lokalizacja placu zabaw: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Myśliwska 2B, działki nr 302 i 303/5, obręb ewidencyjny Nowe, jednostka ewidencyjna Nowe- Miasto;

5)    Okres gwarancji co najmniej 3 lata.

6)    Kody CPV

·          45233251-3 – wymiana nawierzchni

·          45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

·          45432112-2 – kładzenie nawierzchni

·          45233228-3 – roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

·          45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 1 usługę polegającą na wymianie lub wykonaniu nawierzchni bezpiecznej o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż  50 000,00zł netto;

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz usług i dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy.

 

4.   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7.   Sposób przygotowania oferty

1)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

3)   do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz usług i oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

4)   cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

5)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

6)   cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

 

8.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 21 września 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

2)     składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni placu zabaw ”RADOSNA SZKOŁA” PRZY Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem.”

3)     decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

 9.      Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

 

    najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

 

4)   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

2) termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2020r.

11.        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)   podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)   prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-       gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-       jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-       Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-       Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)    nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

                                                                                        Zastępca Burmistrza Nowego

 

 

                                                                                                        Zbigniew Lorkowski

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   wg rozdzielnika,

2.   a/a.

Załączniki:

1.   Formularz ofertowy;

2.   Wzór umowy

3.   Wykaz usług;

 [1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.