Nowe, dnia 27 lipca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.114.2020.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe w 2020r. II postepowanie”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1843), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

KAR – SUR Małgorzata Karnowska

Ul. Sygietyńskiego 9

86-100 Świecie

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania                     ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt.

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni liczonych od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.

 

 

 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                     Czesław Woliński