Nowe, dnia 07 kwietnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.55.2020.MP(PP)

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

Sebastian Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „POL-WORK Sebastian Głąb”

Kawęczyn 64l 87-123 Dobrzejewice

7 015,40

99,58

2.

Edyta Marzęcka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EDYPOL” Edyta Marzęcka

Radzymin 89 09-152 Naruszewo

11 967,90

58,37

3.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe

6 986,00

100,00

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. do dnia 14 kwietnia 2020r.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński