Nowe, dnia 19 marca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.40.2020.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest                         z terenu Gminy Nowe”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1843), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

ECO-POL Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania                     ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt.

 

W załączniku zestawienie wszystkich ofert złożonych w ww. postępowaniu.

 

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni liczonych od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, tj. do dnia 26 marca 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                                             Czesław Woliński