Nowe, dnia 03 lutego 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.10.2020.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2020 roku”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

„ŻANA” Usługi Przewozowe

Kamil Gburczyk

ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

„ŻANA” Usługi Przewozowe

Kamil Gburczyk

ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

1.  równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik +  równiarka zaciągnikowa – 123,00 zł

2.walec samojezdny o masie min. 7 ton – 110,70 zł

3. koparko-ładowarka – 110,70 zł

4.  usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton – 123,00 zł

5. wartość godziny pracy pracownika – 24,60 zł

100 pkt

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 03 lutego 2020r.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński