Nasz znak: IKS.271.10.2020.MP(PP)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2020 roku”.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt.8.

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.          

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Podgórska,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: fundusze@gminanowe.pl.   

 

2.  Przedmiot zamówienia

1)  Przedmiotem zamówienia są usługi dla zadania pn.: ”Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2020 roku” polegające na: 

a)  miejscowym (punktowym) układaniu warstwy wbudowywanego kruszywa, zasypywaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem, wyrównywaniem oraz zagęszczaniem kruszywa na naprawianych odcinkach dróg,

b)  ciągłym rozkładaniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka drogi (mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg przy użyciu sprzętu mechanicznego).

2) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

3)  Opis przedmiotu zamówienia:

a)  podstawowym kruszywem wykorzystywanym przy wykonywaniu niniejszej usługi jest tłuczeń i gruz budowlany, będący w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w miarę możliwości dostarczy w/w kruszywo w rejon naprawy dróg. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane wyżej kruszywo z terenu gminnego składowiska odpadów w Milewie w rejon naprawy dróg,

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania dróg objętych przedmiotem zamówienia, regulowania ilości wykorzystywanego kruszywa i sposobu naprawy wskazanej drogi z uwzględnieniem występujących warunków i uszkodzeń drogi. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonać polecenia Zamawiającego maksymalnie w ciągu 36 godzin od zgłoszenia,

c)  prace należy wykonywać z należytą starannością, obowiązującymi normami i doświadczeniem Wykonawcy,

d)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu usługi,

e)  rozliczenia za wykonane prace będą następować według określonych w formularzu ofertowym stawek godzinowych pracy pracowników i sprzętu,

f)   karty pracy sprzętu i pracowników (wzór stanowi załącznik nr 1a i 1b do umowy) są przekazywane do Zamawiającego co trzy miesiące. Karty pracy sprzętu, materiału powierzonego i pracowników z wyszczególnieniem drogi, na której odbywała się naprawa muszą być potwierdzone przez pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe lub sołtysa wsi na terenie, której odbywała się naprawa dróg w terminie do 7 dni kalendarzowych,

g) Wykonawca na podstawie potwierdzonych kart pracy wystawia fakturę za wykonane prace w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w/w kart przez Zamawiającego,

h) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny będzie Wykonawca,

i)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

j)   osoby upoważnione do wydawania i/lub zatwierdzania zleceń zostaną wskazane w umowie;

4)  Szacowana ilość godzin pracy pracowników i pracy sprzętu w okresie obowiązywania umowy:

a)  równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa- około 450 godzin,

b)  walec samojezdny o masie min. 7 ton - około 320 godzin,

c)   koparko- ładowarka- około 430 godzin,

d)  usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton- około 420 godzin,

e)  pracownik- około 200 godzin.

 

3.  Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług utrzymania dróg. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu dróg gruntowych i/lub z kruszyw.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2)  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/urządzeniami/zapleczem:

-        Równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa;

-        Walec samojezdny o masie min. 7 ton;

-        Koparko-ładowarka;

-        Samochód ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton, konieczny do transportu sypkich materiałów budowlanych.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

3)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę 50 000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna kwotę 50 000 zł brutto.

 

4.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.  Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)  zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)  Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)  Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

 

6.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

7.  Sposób przygotowania oferty

1)  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

3)  do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, wypełniony wykaz wykonanych usług oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę OC w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

4)  cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

5)  cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

6)  cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

7)  Wykonawca oblicza wynagrodzenie za utrzymanie gruntowych dróg jako iloczyn cen jednostkowych sprzętu lub pracowników i godzin pracy sprzętu lub pracowników

 

8.  Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 31 stycznia 2020r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe;

2)     Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i z kruszyw na terenie Gminy Nowe w 2020 roku”.

 

9.  Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)  Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)  Sposób obliczania kryterium - według wzoru:

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x waga

cena badanej oferty

4)  Porównanie złożonych ofert nastąpi według następujących zasad:

a)  Wartość punktów oferty w kryterium Cena określa się jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych pozycjach zawartych w formularzu ofertowym. Liczba punktów zostanie określona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. Łączna liczba punktów w kryterium Cena zostanie przyznana po zsumowaniu punktów za poszczególne pozycje składające się na kryterium Cena,

b)  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego:

- równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa - cena godziny pracy brutto- waga 40 punktów,

- walec samojezdny o masie min. 7 ton - cena godziny pracy brutto- waga 20 punktów,

- koparko- ładowarki - cena godziny pracy brutto - waga 20 punktów,

- usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 ton – cena godziny pracy brutto- waga 10 punktów,

- wartość godziny pracy pracownika - cena pracy brutto- waga 10 punktów.

 

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)  Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

2)  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.12.2020r.

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez ……………………………, zwanego dalej „Administratorem”.

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)   Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)  podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)  Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)  prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-      gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-      jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-      Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-      Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)  prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)   Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.