Nowe, dnia 07 stycznia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.155.2019.MC

                                                               

                    ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:

Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2020 roku.

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art.4 pkt.8.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi oraz upoważniona do kontaktu z Oferentami jest: Magdalena Cichowicz,

tel. 523337250 lub 523337210, e-mail:

2. Przedmiot zamówienia: Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2020 roku.

KOD CPV – 71354000-4 – Usługi sporządzania map

                       71355000-1 – Usługi pomiarowe

                       71510000-6 – Usługi badania terenu

                        71354300-7 – Usługi badań kontrolnych

3. Zakres prac wraz z przewidywana ilością usług w ciągu roku:

1) Podział nieruchomości:

            a) do 3 działek- z jednej nieruchomości (KW)- za jedną działkę (szacunkowo 5 zleceń),

            b) za każdą następną wydzieloną działkę (szacunkowo 5 zleceń),

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia; zakończenie: przekazanie mapy z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych oraz protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości.

 

* UWAGA: Przykład:  Ustalając wynagrodzenie za zlecenie podziału 1 działki na 10 nowych należy przyjąć wynagrodzenie za 3 działki z punktu a) oraz za 7 działek z punktu b).

 

2) Wznowienie/ okazanie znaków granicznych:

               a) za pierwszy punkt (szacunkowo 2 zlecenia),

             b) za każdy następny punkt (szacunkowo 4 zlecenia),

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia; zakończenie: okazanie punktów w terenie.

* UWAGA: Przykład: Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wznowienia/ okazania znaków granicznych na 10 punktów należy przyjąć wynagrodzenie za pierwszy punkt z punktu a) oraz za 9 następnych punktów z punktu b).

W cenie podziału nieruchomości należy  uwzględnić koszt ustalenia istniejących punktów granicznych.

3)Rozgraniczenie nieruchomości:

              a) za pierwszy punkt (szacunkowo 2 zlecenia),

             b) za każdy następny punkt (szacunkowo 4 zlecenia),

w terminie 35 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia; zakończenie: przekazanie kserokopii protokołu i szkicu granicznego przyjętego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej.

* UWAGA: Przykład: Ustalając wysokość wynagrodzenia za zlecenie rozgraniczenia nieruchomości na 10 punktów należy przyjąć wynagrodzenie za pierwszy punkt z punktu a) oraz za 9 następnych punktów z punktu b).

4) Wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym:

              a) za 1 postępowanie rozgraniczeniowe (szacunkowo 4 zlecenia),

            w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

5) Aktualizacja danych ewidencji gruntów:

              a) za działkę (szacunkowo 3 zlecenia),

               w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

6) Badanie Ksiąg Wieczystych w celu sprostowania wpisów w dziale I wraz z wyciągiem

     z wykazu zmian gruntowych:

   a) za działkę (szacunkowo 3 zlecenia),

     w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia.

             7) Badanie Ksiąg Wieczystych wraz z dokumentami do zasiedzenia:

               a) za Księgę Wieczystą (szacunkowo3 zlecenia),

               w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

 

8) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku

               a) za obiekt (szacunkowo 1 zlecenie),

              w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

9) Sporządzenie mapy do celów projektowych w 2 egzemplarzach w formie papierowej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu i na nośniku elektronicznym /plik dwg/

               a) do 1 ha (szacunkowo 3 zlecenia),

               b) za każdy następny hektar (szacunkowo 3 zlecenia),

              w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.

* UWAGA: Przykład: Ustalając wysokość wynagrodzenia za zlecenie sporządzenia mapy do celów projektowych o powierzchni 3 ha należy przyjąć wynagrodzenie za 1 ha z punktu a) oraz za 2ha z punktu b).

 

Uwaga ! Ilość prac geodezyjnych określonych w formularzu  ofertowym jest ilością szacunkową i jako taka nie będzie mogła stanowić podstawy do wnoszenia przez wybranego Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości zleceń faktycznie dokonanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Przedstawione ilości usług podano w celu weryfikacji i porównania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych prac.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej:

1) wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej swym zakresem zadania tożsame z przedmiotem zamówienia wykonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (Wykaz usług) i dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty.

 

4. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

               Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

 

5. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)      oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę,

5)      jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały spełnienia warunku, oferta zostanie odrzucona.

 

6.    Unieważnienie postępowania.

          1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania

          przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką

          przeznaczono na realizację zamówienia.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, odstąpienia od wyboru  oferty lub zakończenia przed terminem postępowania bez podawania przyczyny.

      

7.  Miejsce, termin i sposób składania ofert

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 15 stycznia 2020r. do godziny 10:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2) składając ofertę prosimy ją zaadresować ( Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe) i opatrzyć informacją:

                                         Oferta na:

Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2020 roku.

 

Nie otwierać przed 15.01.2020r., przed godziną 10:00.

 

 

3) cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4) ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

5) W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

7.    Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3)   sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

      niepodlegających odrzuceniu

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

                        4) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

                          5) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

                          6) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

8.   Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2)   termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

9.     Obowiązek informacyjny – RODO - dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dalej zwanej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel. 523337210 – reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.

1.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

2.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”, zwanego dalej „zamówieniem”.

3.      Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

    4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b)     podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;

c)     osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

5.Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej[1].

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

7.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia[2].

2)     prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp[3] ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników[4].

3)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

a)     gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)     jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c)     Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)     Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu[5], a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[6].

8.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

1)     prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

2)     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)     prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

      9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

        Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie                                          danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

     11.Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:

-        w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

-        skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

-        wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Wykaz wykonanych usług.

4. Oświadczenie Wykonawcy

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Nowego

 

                                                                                            Czesław Woliński


 

 

 

 

Nowe, dnia 08 stycznia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.155.2019.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Obsługa geodezyjna Gminy Nowe w 2020 roku.”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie www.bip.gminanowe.pl w dniu 07.01.2020r.

Zamawiający informuje, że:

 

1. Dodaje w punkcie 3 ust.1) UWAGĘ: Przykład dla lit.b) w związku z ustaleniem wynagrodzenia:

 

1) Podział nieruchomości:

            a) do 3 działek- z jednej nieruchomości (KW)- za jedną działkę (szacunkowo 5 zleceń),

            b) za każdą następną wydzieloną działkę (szacunkowo 5 zleceń),

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia; zakończenie: przekazanie mapy z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych oraz protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości.

 

*UWAGA: Przykład dla lit.a):  Ustalając wynagrodzenie za zlecenie podziału 1 działki na 10 nowych należy przyjąć wynagrodzenie za 3 działki z punktu a) oraz za 7 działek z punktu b).

**UWAGA: Przykład dla lit.b): W cenie podziału nieruchomości należy uwzględnić koszt wznowienia/ ustalenie istniejących punktów granicznych.

 

2.   Zmianie ulega załącznik nr 3 wzór umowy.

 

 

 

                                             

 

                                                                                                                    Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                               Czesław Woliński


[1] W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

[2] Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

[3] Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.

[4] Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.

[5] Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.

[6] Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.