Nowe, dnia 03 stycznia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.145.2019.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Partner PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

Partner PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

48 310,89 zł

100 pkt

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

Zgodnie ust. 5 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 03 stycznia 2020r.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński