Nowe, dnia 18 grudnia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.145.2019.MP(PP)

 

 

 

 

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

          Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.   

          W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Podgórska, tel. 052 33 37 250.    

2.  Przedmiot zamówienia

1)  Urząd Gminy w Nowem zwraca się o złożenie oferty cenowej w ramach zadania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem”;  

2)  Kod CPV: 30197000-6; 30199792-8; 30199500-5; 30199220-8; 30199100-1; 30199000-0; 30190000-7; 30197600-2;

3)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Wykazie artykułów biurowych i papierniczych stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

4)  Zamawiający wymaga dostawy produktów nowych i oryginalnych. Nie dopuszcza się zastosowania produktów równoważnych/ zamiennych.

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiałów biurowych i papierniczych w stosunku do wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Ilości podane w załączniku są ilościami maksymalnymi.

 

3.  Sposób złożenia oferty

1)  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

2)  Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d)  Wykonawca nie złoży artykułów (próbek) lub złoży artykuły niezgodne z wymaganiami Zamawiającego;

3)  Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia;

4)  W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo;

5)  Miejsce, termin i sposób składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/listem do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Nowe pok. nr 26 (sekretariat):

a)  składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem”,

b)  cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zadania,

c)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich,

d)  oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e)  Wykonawca, zobowiązany jest wskazać na formularzu ofertowym cenę brutto (maksymalną) za wykonanie zadania (cena za cały okres umowy),

f)   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stawek jednostkowych za zakup i dostarczenie poszczególnych materiałów. Powyższe ceny jednostkowe należy pomnożyć przez prognozowany zakres dostawy. Otrzymaną sumę netto w poszczególnych wierszach należy powiększyć o należny podatek VAT. Maksymalną cena brutto za wykonanie zadania w całym okresie trwania umowy ustala się jako sumę pozycji z kolumny H wykazu (Wartość brutto). Powyższą cenę za okres umowy (wiersz nr 187 wykazu) należy przenieść do Formularza ofertowego,

g)  cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,

h)  cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

-      w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

-      w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

i)    Wykonawca wraz z załącznikiem nr 2 Formularz ofertowy składa załącznik nr 1 Wykaz artykułów biurowych i papierniczych, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu oraz/ lub do podpisania umowy oraz po 1 sztuce następujących artykułów (próbki): korektor taśmowy (poz.I.45), długopis (I.93), w celu umożliwienia oceny zgodności artykułów z wymaganiami Zamawiającego,

j)   próbki zostaną zwrócone Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nie złożenie w/w artykułów lub złożenie artykułów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w wykazie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych nie będzie podlegało uzupełnieniu/poprawie i będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

k)  w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej,

l)    w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia  wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego,

m) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.   Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1)  Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)  Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

3)  Wykonawca  może uzyskać maksymalnie 100 punktów;

4)  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

5.  Umowa i termin realizacji zamówienia

1)  wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania  (w siedzibie Zamawiającego) umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

2)  termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie realizować przedmiot zamówienia do dnia 31.12.2020r;

3)  zmiany umowy: wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnego aneksu;

4)  w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od popisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego ich badania i oceny.

6. Inne informacje

1)  zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Agnieszka Stawicka,
e-mail: inspektor@cbi24.pl,

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy w Nowem znak sprawy IKS.271.145.2019.MP(PP) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie Dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,

e)  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f)   obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

g)  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,

h)  osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo:

-   na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-   na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

-   na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

-   osobie nie przysługuje:

-- w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński