Nowe, dnia 05 czerwca 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.28.2019.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1986), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

PRO – EKO SERWIS Sp. z o.o.

Bierzewice 62

09 – 500 Gostynin

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania                     ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Ceny łączne (brutto)/Mg

Punktacja

Łączna punktacja

Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

ECO - POL Sp.zo.o.

Ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

3 600,00

22 032,00

24,00 pkt.

70,00 pkt.

94,00

2.

PRO – EKO Serwis

Sp. z o. o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

2 880,04

22 356,65

30,00 pkt.

68,99 pkt.

98,99

3.

REVOL Sp. zo.o.

Ul. Senatorska 21/30-31,

93-192 Łódź

4 510,08

27 713,66

19,16 pkt.

55,65 pkt.

74,81

4.

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

 

Ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

6 480,00

25 855,20

13,33 pkt.

59,65 pkt.

72,98

5.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28 – 142 Tuczępy

3 564,00

25 194,24

24,24 pkt.

61,21 pkt.

85,45

6.

Paź Bogusław AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare b/n

27-670 Łoniów

3 600,00

23 976,00

24,00 pkt.

64,32 pkt.

88,32

7.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5,

09-500 Gostynin

2 916,00

25 544,16

29,63 pkt.

60,38 pkt.

90,01

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie prosimy wybranego oferenta o przybycie w ciągu 7 dni do Urzędu Gminy w Nowem (biuro nr 11) w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Nowego

 

                                                                                             Czesław Woliński