Nowe, dnia 19 kwietnia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.16.2019.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy w Nowem.”

 

 

           

     Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

      

    Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

                           

W&PK s.c.

Wiesław Markot, Piotr Mielniczek, Krzysztof Mielniczek

Ul. Kosynierów Gdyńskich

86 – 300 Grudziadz

        

                                                                              

     

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena 100%


Punktacja

1.

SIGMA

JOANNA RĄPAŁA

 

Ul. Bałtycka 7/9,

74 -500 Chojna

9 999,90zł

51,30pkt.

2.

W&PK S.C.

Wiesław Markot,

Piotr Mielniczek,

Krzysztof Mielniczek

 

Ul. Kos. Gdyńskich 15a

86-300 Grudziądz

5 130,33zł

100pkt.

3.

EUROOFFICE GLOBALEX

Piotr Mikłasz

 

Ul. Grunwaldzka 42/1B

50-356 Wrocław

12 284,01zł

41,76pkt.

4.

NIVER Sp. z o.o.

 

Ul. Cementowa 12b

91-859 Łódź

67 225,79zł

7,63pkt.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                             Czesław Woliński