„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

                                                                                             

Nowe, dnia 21 stycznia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.3.2019.MC

 

 

 

 

Przedmiot zapytania współfinansowany ze środków LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”
w ramach Działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz

tel. 052 33 37 250.   

II.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z późn. zm.). Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.:
Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie. W związku z tym przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy mieć na uwadze zapisy art. 29 – 31 Prawa zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowa dotyczy budynku dwukondygnacyjnego, dach dwuspadowy kryty papą. Budynek znajduje się na działkach 75 i 75a, jednostka ewidencyjna Nowe, obręb ewidencyjny Rychława. Aktualnie w budynku znajduje się Filia Centrum Kultury Zamek, filia Gminnej Biblioteki Publicznej i mieszkanie komunalne. Budynek znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach realizacji planuje się przystosowanie pomieszczeń świetlicy do działań w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej, zgodnie z Programem Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017 – 2020, w tym:

- wydzielenie pomieszczeń na warsztaty kulinarne,

- wydzielenie pomieszczeń na warsztaty edukacyjne i animacyjne,

- wydzielenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

- przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie niezbędnych robót remontowo – budowlanych polegających na wzmocnieniu i naprawie elementów konstrukcyjnych budynku,

- obniżenie poziomu wód gruntowych przy budynku,

- wykonanie robót wykończeniowych (malarsko – tynkarskich),

- wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- renowacja istniejącej elewacji.

 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi zaproponować i uzgodnić z Zamawiajacym oraz zaprojektować rozwiązania dla w/w robót.

        

Dokumentacja projektowa obejmować ma branże: elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjną oraz sieć RTV i telefoniczną/internetową.

Przed złożeniem oferty cenowej Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej budynku, którego dotyczyć ma dokumentacja projektowa.

Realizując przedmiot zamówienia należy mieć na uwadze założenia przyjęte
w Programie Rewitalizacji Gminy Nowe, gdzie między innymi przewidziano poniższy zakres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.

„Projekt obejmuje prace remontowe w budynku filii Centrum Kultury „Zamek” w Rychławie mające stworzyć przestrzeń wykorzystywaną na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej. Będą to działania m.in. edukacyjne, animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz inne działania, w tym z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Budynek wymaga kompleksowego remontu oraz przystosowania do działań miękkich. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany. Do budynku prowadzi nieutwardzona szutrowa droga.

Planuje się przeprowadzić wewnętrzne prace remontowe, tj. wymiana instalacji wewnętrznych, odnowienia pomieszczeń  zaplecza, toalet oraz sali głównej wraz
z korytarzami oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach przedsięwzięcia powstanie także utwardzona droga dojazdowa (500 mb) prowadząca do budynku CK „Zamek” oraz zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (nasadzenia zieleni).Wykonanie drogi jest niezbędne, gdyż jest to jedyna droga dojazdowa do budynku. Pominięcie jej w inwestycji sprawi, że potencjalni Beneficjenci projektów miękkich, będą mieli trudności w dotarciu do miejsca integracji i aktywizacji.”

W wyniku rewitalizacji budynku ma powstać przestrzeń, w której realizowane będą projekty społeczne między innymi Kluby Młodzieżowe. Planuje się realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i integracji społecznej. Do dzieci i młodzieży skierowane będą działania animacyjne, rozwijające ich zainteresowania, zachęcające do samorozwoju, samopomocowe. W ramach działań planuje się m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje, w tym kompetencje zawodowe.   

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie:

- projektu drogi dojazdowej na działce 105 oraz 35/3,

- ekspertyzy w zakresie P.poż niezbędnej do prawidłowego przygotowania projektu budowlanego,

-  badania geotechniczne gruntu,

- inwentaryzacji budowlanej,

- karty informacji przedsięwzięcia w 4 egz. w wersji papierowej i 1 wersji elektronicznej,

- wykonanie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca przygotuje kosztorys z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Rodzaj prac objętych poszczególną kategorią kosztów poda zamawiający.

 

Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany będzie współpracować z firmą wskazaną przez zamawiającego, która dla przedmiotowej inwestycji będzie sporządzała studium wykonalności – dokument niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Zamawiający zakłada, że w sytuacji, kiedy w wyniku badania gruntu wystąpi konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej wynagrodzenie wykonawcy będzie anektowane o tzw. dodatkowe prace projektowe nie objęte niniejszym opisem. 

 

 

Realizując przedmiot zamówienia należy mieć na uwadze:

- Lokalne kryteria wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014- 2020,

- Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno- użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014 - 2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”,

- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie Karty Informacji Przedsięwzięcia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

Kod CPV – 71220000 -6 – Usługi projektowania architektonicznego.

 

 

 

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:

1.    Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.    Znajdować się sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.    Posiadać zdolności techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej służącej jako opis przedmiotu zamówienia na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych. Każda z usług powinna dotyczyć budynku o powierzchni nie mniejszej niż

 

 

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

 

3.     Do oferty należy załączyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz  sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2.

W wykazie prosimy jednoznacznie wskazać jakiego zamówienia publicznego dotyczy usługa.

 

IV.             Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/listem do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 14:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na zadanie pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.”

 

Nie otwierać przed 31 stycznia 2019 r., godz. 14:00

3.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

4.      Sposób obliczenia ceny:

                        1) Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zadania.

2)      Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

3)      Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

 b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.      Termin realizacji zamówienia:

- termin wykonania dokumentacji projektowej do 30 maja 2019 r.,

- termin uzyskania pozwolenia budowę maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

3.      Rozliczenie: Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie o oparciu o fakturę częściową wystawioną po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Faktura częściowa wystawiona będzie na kwotę 60% ceny ofertowej. Pozostała cześć wynagrodzenia w wysokości 40% ceny ryczałtowej zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Burmistrz Nowego

 

                                                                                                      Czesław Woliński