Nowe, dnia 11 stycznia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Obsługa targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem.”

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                                 FUNDACJA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI

                                                                       UL. Kościuszki 2

                                                                        86 – 170 Nowe

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 10 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                              Czesław Woliński