Nowe, dnia 31 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.99.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2019 roku.”

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                           Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne

                                                            „KAJA” Sp. z o.o.

UL. Wojska Polskiego 157

86 – 100 Świecie

 

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Nowego

 

                                                                                          Czesław Woliński