Nowe, dnia 19 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2018.RG

                                                               

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

 Obsługa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Nowem.

 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

Ze strony zamawiającego sobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Magdalena Cichowicz, mail zamowienia@gminanowe.pl, tel. 052 33 37 232.   

 

 

II.               Przedmiot zamówienia

Usługa ma być realizowana w okresie luty 2019 – grudzień 2020. Usługa musi być realizowana zgodnie z zasadami funkcjonowania targowiska określonymi w Regulaminie targowiska
w Nowem „Mój rynek”, który w formie projektu uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

 

Usługa obejmuje:

1.Utrzymanie czystości na targowisku przez co rozumie się zamiatanie terenu targowiska, usuwanie zanieczyszczeń m.in. takich jak: np. papiery, butelki, liście, piasek, resztki owoców i warzyw pozostawione po handlujących, opakowań. Utrzymanie czystości stołów. Usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z zimą – odśnieżanie, posypywanie piaskiem  terenu  targowiska, w tym parkingów, przejść w jego obrębie, wraz ze schodami przy Al. 3 Maja, usuwanie skutków gołoledzi, itp.  

2.Utrzymanie czystości w budynku socjalnym w tym czystości toalet. Po stronie wykonawcy jest zapewnienie środków czystości i innych niezbędnych materiałów w tym papieru toaletowego i ręczników papierowych do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Utrzymanie terenów zielonych na targowisku przez co rozumie się koszenie trawy wraz z zebraniem skoszonej trawy oraz pielęgnację terenów zielonych w obrębie targowiska.

4.Zgłaszanie do zamawiającego usterek, które pojawią się w trakcie eksploatacji targowiska. Zamawiający informuje, że targowisko objęte jest gwarancją jakości wykonania robót budowlanych. Do podmiotu zajmującego się bieżącym utrzymaniem targowiska należeć będzie jedynie usuwanie drobnych usterek, takich jak: dokręcenie poluzowanej klamki, dokręcenie zawiasu.

5.Wykonawca odpowiedzialny będzie za podejmowanie czynności niezbędnych do prawidłowej organizacji pracy targowiska, jak np. otwieranie/zamykanie targowiska, wskazywanie lokalizacji poszczególnym handlującym, uruchamianie oświetlenia targowiska, itp.

6.Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać własny sprzęt i materiału, np. miotły, sprzęt do odśnieżania, piasek, sprzęt do drobnych napraw, środki czystości itp.

7.Koszty wywozu nieczystości z terenu targowiska, ubezpieczenie targowiska, zużycia mediów ponosi zamawiający.

8.Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia zlecenie wykonawcy inkasa opłaty targowej, co zostanie uregulowane w drodze aneksu do umowy.    

9.  Targowisko będzie czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-13.00. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin, w jakich czynne będzie targowisko.

10. Okazjonalnie w niedziele i święta wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę obsługi targowiska. Będzie to jednak nie więcej niż 40 godzin w roku kalendarzowym.

KOD CPV

- 98350000-1 – Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa

- 50800000-3 – Różne usługi w zakresie konserwacji

- 90910000-9 – Usługi sprzątania

 

 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu realizacji zamówienia zatrudnił minimum 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371), zamieszkałą w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe. Okres zatrudnienia musi obejmować cały okres realizacji zamówienia. W celu ustalenia jaki obszar Gminy to obszar rewitalizacji prosimy o zapoznanie się z programem rewitalizacji opublikowanym na stronie

 http://www.bip.gminanowe.pl/?p=document&action=show&id=7592&bar_id=5825

lub o kontakt z pracownikiem urzędu Panią Magdaleną Cichowicz, mail zamowienia@gminanowe.pl.

Osoba bezrobotna, o jakiej mowa powyżej musi być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością wymiar czasu pracy musi być dostosowany do stopnia jej niepełnosprawności.

 

Zakres zamówienia został określony również w Załączniku Nr 2 do zapytania - Wzór umowy.

Wykonawca w celu łatwiejszego sporządzenia oferty może zapoznać się z dokumentacją projektową targowiska opublikowaną pod dokumentacją przetargową na budowę targowiska  na stronie http://www.bip.gminanowe.pl/?a=5615 lub dokonać wizji lokalnej terenu. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego pytania,
a zamawiający ma prawo w każdym czasie przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania. Zamawiający zastrzega, że nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania, które wpłyną później niż
do 3 stycznia 2019 r. O ewentualnych zmianach treści zapytania i udzielonych odpowiedziach na pytania zamawiający poinformuje na stronie  http://www.bip.gminanowe.pl/?c=2496.  

Ponadto do zapytania załączono schemat targowiska.

 

 

 

 

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)        Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3)       Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1)        osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428);

2)        bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371);

3)        osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768, 1452, 2217 i 2400), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

4)        osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245 i 2439);

5)        osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985);

6)        osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60);

7)        osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

8)        osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

2a. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2.

 

 

 

 

 

 

IV.             Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 7 stycznia 2019 r. do godziny 13:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na: Obsługa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Nowym.

 

Nie otwierać przed 7 stycznia 2019 r., godz. 13:15

3.      Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę, jako cenę ryczałtową za 1 miesiąc świadczenia usług. Cena musi obejmować wszystkie elementy wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4.      Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że w celu realizacji zamówienia zatrudni minimum 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371), zamieszkałą w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe zgodnie z warunkami zamówienia.

5.      Wykonawca w formularzu ofertowym musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest podmiotem, o jakim mowa w punkcie III ppkt. 2 niniejszego zapytania.

6.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 3 do zapytania – Wzór oferty.

7.      Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)      jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego w szczególności wykonawca nie złożył oświadczenia, o jakim mowa w punkcie IV ppkt. 4,5.

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8.      Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

9.      W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

 

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryteriami oceny ofert są:

-  cena (90%)  - KC

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 90 punktów,

 

2.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 90

cena badanej oferty

 

            - zatrudnienie więcej niż 1 osoby bezrobotnej ( 10%) – K Ob

Wykonawca w celu otrzymania punktów w kryterium K Ob musi złożyć w formularzy ofertowym oświadczenie, że do realizacji zamówienia  zatrudni więcej niż 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371), zamieszkałą w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe. Osoba ta winna być zatrudniona nie mniej niż łącznie 18 miesięcy w okresie realizacji zamówienia.

Osoba bezrobotna, o jakiej mowa powyżej musi być zatrudniona w  wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 0,5 etatu, na umowę o pracę. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością wymiar czasu pracy musi być dostosowany do stopnia jej niepełnosprawności.

  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Załącznik Nr 1 – projekt regulaminu targowiska,

2.      Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

3.      Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                Czesław Woliński

 

                                                            UWAGA!!!!!!!!

 

 

Nowe, dnia 21 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2018.RG

                                                               

 

 

Zamawiający informuje, ze dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym na zadanie: Obsługa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Nowem.

 

 

 

 W ogłoszeniu jest:

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryteriami oceny ofert są:

-  cena (90%)  - KC

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 90 punktów,

 

2.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 90

cena badanej oferty

 

            - zatrudnienie więcej niż 1 osoby bezrobotnej ( 10%) – K Ob

Wykonawca w celu otrzymania punktów w kryterium K Ob musi złożyć w formularzy ofertowym oświadczenie, że do realizacji zamówienia  zatrudni więcej niż 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371), zamieszkałą w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe. Osoba ta winna być zatrudniona nie mniej niż łącznie 18 miesięcy w okresie realizacji zamówienia.

Osoba bezrobotna, o jakiej mowa powyżej musi być zatrudniona w  wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1 etatu, na umowę o pracę. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością wymiar czasu pracy musi być dostosowany do stopnia jej niepełnosprawności.

 

W ogłoszeniu powinno być:

  

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryteriami oceny ofert są:

-  cena (90%)  - KC

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 90 punktów,

 

2.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 90

cena badanej oferty

 

            - zatrudnienie więcej niż 1 osoby bezrobotnej ( 10%) – K Ob

Wykonawca w celu otrzymania punktów w kryterium K Ob musi złożyć w formularzy ofertowym oświadczenie, że do realizacji zamówienia  zatrudni więcej niż 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543 i 2371), zamieszkałą w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe. Osoba ta winna być zatrudniona nie mniej niż łącznie 18 miesięcy w okresie realizacji zamówienia.

Osoba bezrobotna, o jakiej mowa powyżej musi być zatrudniona w  wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1 etatu, na umowę o pracę. W przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością wymiar czasu pracy musi być dostosowany do stopnia jej niepełnosprawności.

 

 

                                                                                               Zastępca Burmistrza Nowego

                                                                                                      Zbigniew Lorkowski

 

Nowe, dnia 02 stycznia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2018.RG

                                                               

 

 

Zamawiający informuje, ze dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym na zadanie: Obsługa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Nowem.

 

 

Zmiana dotyczy Załącznika – Regulamin Targowiska

 

 

 

                   Pozostałe informacje w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

 

                                                                                                    Czesław Woliński

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 04 stycznia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

 

Dotyczy: Zapytanie z dnia  03 stycznia 2019r.. w sprawie zapytania ofertowego:  Obsługa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Nowem.

 

Pytanie nr 1: W przypadku ewentualnej konieczności wywozu śniegu z terenu targowiska w okresie zimowym, po czyjej stronie stoi to zadanie, zamawiającego (Gmina Nowe), czy też oferenta?

Ad.. 1.

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy odgarnięty i zalegający śnieg (po obfitych opadach śniegu), utrudniałby korzystanie handlującym oraz kupującym z płyty targowiska, Zamawiający podejmie decyzje o wywiezieniu śniegu z terenu targowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie odśnieżanie terenu targowiska, w tym parkingów, przejść w jego obrębie, wraz ze schodami przy Al. 3 Maja oraz składowanie go w miejscu umożliwiającym korzystanie z terenu targowiska.

 

Pytanie nr 2: Kto odpowiada za utrzymanie części terenu - trawników (koszenie, wywóz skoszonej trawy, nawożenie, nawadnianie)?

Prosimy również o podanie ilości metrów kwadratowych trawnika na terenie targowiska.

Ad.2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za pielęgnację terenów zielonych (koszenie, wywóz skoszonej trawy, nawożenie, nawadnianie) odpowiada Wykonawca.

Na terenie targowiska – powierzchnia biologicznie czynna wynosi  2 377,58m2

 

Pytanie nr 3: Po czyjej stronie stoi kwestia dostarczania pojemników na odpady komunalne (w szczególności na opakowania produktów, którymi handlują przedsiębiorcy) i ich obsługa?

Ad.3

Za dostarczenie pojemników na odpady komunalne oraz za koszty związane z wywozem  odpowiada Zamawiający.

 

 

 

              

                                                                                                                                 Burmistrz Nowego

 

                                                                                                                                  Czesław Woliński