Nowe, dnia 12 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.92.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Sporządzanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Nowe w 2019r.”

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                                               Biuro Urbanistyczne

Artur Składanek

Al. 23 Stycznia 8/1

86-300 Grudziądz

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Nowego

 

                                                                                         Czesław Woliński