Nowe, dnia 11 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.99.2018.MC

                                                               

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

                          Obsługę geodezyjną Urzędu Gminy w Nowem w 2019 roku.

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I.      Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

tel. 052 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl

II.    Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

          Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2019 roku.

 

KOD CPV – 71354000-4 – Usługi sporządzania map

                       71355000-1 – Usługi pomiarowe

                       71510000-6 – Usługi badania terenu

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2019 roku, zgodnie z zakresem prac wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych prac.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

 

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia

 

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej swym zakresem zadania tożsame z przedmiotem zamówienia wykonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (Wykaz usług) i dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty.

 

IV. Sposób złożenia oferty

 

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

III.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 21 grudnia 2018r. do godziny 10:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

 

                                 Oferta na:

Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Nowem w 2019 roku.

 

Nie otwierać przed 21.12.2018r., godz. 10:30

 

 

3.      Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

      niepodlegających odrzuceniu

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

                        4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

                        5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

 

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

2.   Termin realizacji zamówienia:

a) od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

VII.        Informacje dodatkowe

a) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

b) Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały spełnienia warunków, oferta ta zostanie odrzucona.

c) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, odstapienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania bez podawania przyczyny.

e) Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że: - administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Agnieszka Stawicka, e-mail: inspektor@cbi24.pl, - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, - dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO, - osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - osobie nie przysługuje: a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                            Czesław Woliński