Nowe, dnia 05 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.86.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci filmu dla zadania „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem”.

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                                      Fundację Aktywizacji i Integracji

                                                                                 Ul. Kościuszki 2

86 -170 Nowe

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 07 grudnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

 

                                                                                               Czesław Woliński