Nowe, dnia 27 listopada 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.92.2018.MC

                                                               

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

Sporządzanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Nowe w 2019r.

 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I.      Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

tel. 052 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl

II.    Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

Sporządzanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Nowe w 2019r.

 

 

KOD CPV – 71410000-5 – Usługi planowania przestrzennego

 

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. Dz. U. z 2003r. nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzenie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2019 (od 02 stycznia 2019r. do 31.12.2019r.), a także projektów decyzji zmieniających ww. decyzje.

 

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2019 roku:

·        Około 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy,

·        Około 5 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy,

·        Około 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Ilość ta jednak może ulec zmniejszeniu  w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

 

Zamówienie obejmuje także:

·        przeprowadzenie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy                         o planowaniu przestrzennym oraz prowadzenie analizy, o której mowa              w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku barku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·        każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust 4, art. 60      i 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,                do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji,

·        poprawienie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,

·        przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów,                 o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i 64 ustawy o planowaniu                        i zagospodarowaniu przestrzennym,

·        przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji                  o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

 

Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum jedną osobą, która spełnia jeden z warunków:

a) nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989r. poz. 99,178 i 192, z 1990r. poz. 198 i 505 oraz z 1993r. poz.212);

 

b) nabyła uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. z 1999r. poz.139, z późn. zm.);

 

c) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014r. poz.1946 oraz 2016r. poz.65);

 

d) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

 

e) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w lit. d) oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

 

f) jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która nabyła kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w lit. d) lub e).

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt.1 nie później niż na dzień składania ofert.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.1 nastąpi na podstawie informacji zawartych odpowiednio w wykazie osób złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2).

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 

 

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

III.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 10 grudnia 2018r. do godziny 10:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

 

                                 Oferta na:

Sporządzanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Nowe w 2019r.

 

 

Nie otwierać przed 10.12.2018r., godz. 10:30

 

 

3.      Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

      niepodlegających odrzuceniu

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

                        4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

 

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

 

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

2.   Termin realizacji zamówienia:

a) od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

b) termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień”) do 14 dni od daty przekazania;

c) termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) do 7 dni od dnia przekazania.

 

 

VII. Informacje dodatkowe

a) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

b) Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania uprawnień, oferta ta nie będzie rozpatrywana.

c) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

d) Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że: - administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Agnieszka Stawicka, e-mail: inspektor@cbi24.pl, - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, - dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO, - osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - osobie nie przysługuje: a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

 

 

Załączniki:

1.      Wzór umowy.

2.      Oświadczenie o osobach.

3.      Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Nowego

 

                                                                                             Czesław Woliński

 

Nowe, dnia 06 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.92.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

 

Dotyczy: Zapytanie z dnia  05 grudnia 2018r.. w sprawie zapytania ofertowego:  Sporządzanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Nowe w 2019r.

 

Pytanie nr 1:

„Jaka jest teraźniejsza cena jednostkowa 1 projektu decyzji, 1 celu publicznego, 1 zmiany decyzji.”.

Ad.. 1.

Zamawiający informuje, że teraźniejsza cena jednostkowa wynosi:

a)       pojedynczy projekt decyzji o warunkach zabudowy- brutto 230,00 zł, (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100)

b)      pojedynczy projekt decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy- brutto 230,00 zł, (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100),

c)      pojedynczy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- brutto 230,00 zł, (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100).

 

Pytanie nr 2:

Czy materiały do analizy można przekazywać za pomocą poczty? Czy gotowy projekt decyzji możemy wysyłać za pomocą poczty?”

Ad.2

Zamawiający informuje, ze istnieje możliwość przekazywania materiałów do analizy oraz gotowych projektów decyzji za pomocą poczty.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                                                                                                            Zbigniew Lorkowski