Nowe, dnia 27 listopada 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.89.2018.RG

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.”

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje                     o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.” o wartości szacunkowej poniżej

30 000 € (Euro).

           

                                                          

UZASADNIENIE

 

 Zamawiający informuje, ze we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Wykonawcę oferty cenowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

 

Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostanie poinformowany o unieważnieniu drogą mailową.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Nowego

 

                                                                                            Czesław Woliński