„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

                                                                                             

Nowe, dnia 27 września 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.63.2018.MC

 

 

                                                               Wg rozdzielnika

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych
w Rychławie i w Nowem”.

 

Inwestycja współfinansowana jest z Poddziałania 19.2 „ Wsparcie we wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

I.                Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz

tel. 052 33 37 232.   

II.    Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych
w Rychławie i w Nowem”.

KOD CPV

 - 37410000-5 – sprzęty sportowe do uprawiania sportów na świeżym powietrzu,

- 37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

 

 

2.      Szczegółowo zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do zapytania – dokumentacja projektowa oraz Załączniku Nr 2 – wzór umowy.

 

3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Budowa siłowni zewnętrznych w Rychławie,

CZESC II ZAMÓWIENIA – Budowa siłowni zewnętrznych w Nowem.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.

 

 

III.            Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:

1.    Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.    Znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.    Posiadać zdolności techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje ww. warunków

 

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

IV.             Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/listem do dnia 15 października 2018 r. do godziny 10:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na zadanie pn.:

„Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem”.

Dotyczy części ____ zamówienia.*

 

Nie otwierać przed 15 października 2018 r., godz. 10:15

3.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 3 do zapytania – Wzór oferty. Do oferty należy załączyć wykaz oferowanego sprzętu. Proponujemy sporządzić wykaz zgodnie z wykazem przykładowych urządzeń siłowych załączonym do dokumentacji projektowej.

4.      Sposób obliczenia ceny:

                        1) Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zadania.

2)      Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

3)      Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

 b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

Zamawiający dokonując oceny ofert porówna ceny podane w formularzu ofertowym. Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów. Ceny podane w kosztorysie  służą jedynie Zamawiającemu do celów porównawczych i informacyjnych i jako materiał pomocniczy i analityczny.   

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (90%) ,

Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

                 -  doświadczenie – 10 %

Wykonawca, który wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wykonaniem minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu siłowni zewnętrznych lub/i placów zabaw, o wartości zadania nie mniejszej niż 25.000,00 zł netto otrzyma w kryterium doświadczenie – 5 pkt.

Wykonawca, który wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wykonaniem minimum 2 zadań polegającego na wykonaniu siłowni zewnętrznych lub/i placów zabaw o wartości każdego z zadań nie mniejszej niż 25.000,00 zł netto otrzyma w kryterium doświadczenie – 10 pkt.

 

Wykonawca w celu przyznania punktów w kryterium doświadczenie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych siłowni wraz z informacją o wartości zadania i załączeniem dokumentów/dowodów potwierdzających należyte wykonanie zadania/zadań.

 

Wykonawca  może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.      Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2019 r.

3.      Wykonawca przed podpisaniem umowy ( co stanowi warunek podpisania umowy) zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu Zestawienie rzeczowo – finansowe sporządzone zgodnie z wzorem – załącznik nr 4.

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Dokumentacja projektowa

2.      Wzór umowy.

3.      Formularz ofertowy.

4.      Wzór zestawieni rzeczowo – finansowego operacji.

 

 

 

                                                              ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO PUNKTU V,

który otrzymuje brzmienie:

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (90%) ,

Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 90

cena badanej oferty

                 -  doświadczenie – 10 %

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

                                                                                                          Czesław Woliński