Nowe, dnia 09 sierpnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.49.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym tryl na działce nr 263 II etap – II postępowanie.”

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                                               Pana Adama Mellera

                                                         Ul. Wojska Polskiego 52b

                                                               86 – 105 Gruczno

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 10 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

Otrzymują:

1. www.bip.gminanowe.pl,

2. Tablica ogłoszeń UG,

3. a/a