Nowe, dnia 27 czerwca 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.44.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno – warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ul. Nowej 11 – II postępowanie.”

 

      Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Benedykt Reder

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych

„ BENBUD”

Inż. Benedykt Reder

Ul. Ks. dr Łęgi 1/27

86-300 Grudziądz

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 02 lipca 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

                                                                                                      Burmistrz Nowego

 

                                                                                                      Czesław Woliński