Nowe, dnia 28 maja 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.36.2017.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1579), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

PRO – EKO SERWIS Sp. z o.o.

Bierzewice 62

09 – 500 Gostynin

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Ceny jednostkowe (brutto)/Mg

Punktacja

Łączna punktacja

Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

EKO - UTIL Paweł Lewandowski

ul. Bohaterów Czerwca 1956r.1b,

87-500 Rypin

540,00

378,00

18,00 pkt.

55,56 pkt.

73,56 pkt.

2.

IMAK Krzysztof Szymczak

Ul. Norwida 11/14,

96-100 Skierniewice

498,90

398,90

19,48 pkt.

52,64 pkt.

72,12 pkt.

3.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

594,00

388,80

16,36 pkt.

54,01 pkt.

70,37 pkt.

4.

RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski,

ul. Herlinga – Grudzińskiego

91 – 498 Łódź

535,68

398,52

18,15 pkt.

52,69 pkt.

70,84 pkt.

5.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28 – 142 Tuczępy

594,00

388,80

16,36 pkt.

54,01 pkt.

70,37 pkt.

6.

„ECO-POL”

Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

550,00

310,00

17,67 pkt.

67,74 pkt.

85,41 pkt.

7.

PRO – EKO Serwis Sp. z o. o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

370,00

300,00

26,27 pkt.

70,00 pkt.

96,27 pkt.

8.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5,

09-500 Gostynin

324,00

324,00

30,00 pkt.

64,81 pkt.

94,81 pkt.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie prosimy wybranego oferenta o przybycie w ciągu 7 dni do Urzędu Gminy w Nowem (biuro nr 11) w celu podpisania umowy.

                                                                                                                               Burmistrz Nowego

                                                                                                                               Czesław Woliński