Nowe, dnia 16 kwietnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.19.2018.RG

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

         

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                    Dotyczy: Zapytanie ofertowe pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe – II postępowanie.

 

 

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena związana z przedmiotem zamówienia, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

                                         

Benedykt Reder

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych

„ BENBUD”

Inż. Benedykt Reder

Ul. Ks. dr Łęgi 1/27

86-300 Grudziądz

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100,00 pkt.

 

 Ocena złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1.

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych

„ BENBUD”

Inż. Benedykt Reder

Ul. Ks. dr Łęgi 1/27

86-300 Grudziądz

 

06.04.2018

Spełnia

Tak

2.

Zakład Budowlano-Remontowy ul. Gen. J. Kustronia 2/9,

86-300 Grudziądz

10.04.2018

Spełnia

Tak

 

Dziękujemy za złożone oferty.                                                                              

           Burmistrz Nowego

             Czesław Woliński